Borre og omegns Borgerforening

Foreningens vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er Borre og omegns borgerforening.
Hjemsted er Vordingborg kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at bevare og udbygge Borre og omegns bedste traditioner og virke som talerør, ved at fremsætte og prioritere forslag til bedste for Borres trivsel og udvikling. Endvidere er det formålet at medvirke til at området udvikles og udformes på en smuk og harmonisk måde, samt at varetage opgaver, som udvikler fællesskabet, eller som måtte blive pålagt af en generalforsamling.

§ 3.

Enhver - over 18 år - der er beboer i, eller har anden tilknytning til Borre og omegn, kan optages som medlem i foreningen.
Intet medlem kan hæfte for foreningens gæld.

§ 4.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Det betales forud. Der kan ikke ske refusion af kontingent.

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige general-forsamling afholdes inden april måneds udgang. Generalforsamlingen indkaldes ved, som minimum at annoncere i den lokale ugepresse, med mindst 3 ugers varsel. Eventuelle sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må fremsættes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom overfor formanden.
Som stemmeberettiget regnes alle, der ikke er i restance, og som har været medlem i mindst 1 måned.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§ 6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af næste års kontingent.
  6. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorer på ulige år.
    3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor på lige år.
  7. Eventuelt.

§ 7.

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Sager afgøres ved simpel stemmeflertal, med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver 2/3 af de tilstedeværende stemmer Dog kræver beslutning om opløsning af foreningen, at mindst halvdelen af alle medlemmer er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslagene afgøres ved simpel stemme-flertal blandt de fremmødte.
Der kan afgives stemme ved personlig fuldmagt til et andet medlem, dog kan der højest medbringes 3 fuldmagter pr. generalforsamlings-deltager.

§ 8.

Der føres protokol ved generalforsamlingen. Den skal underskrives af referenten og dirigenten.

§ 9.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt blandt de af foreningens medlemmer som er bosat i Borre og omegn. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Udgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant indtil førstkommende generalforsamling.
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Herud over konstituere bestyrelsen sig med næstformand og kasserer. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører.

§ 10.

Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne. Foreningen tegnes af formand, eller næstformand, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 11.

Bestyrelsen afholder møde i det omfang, det er nødvendigt. Der skal afholdes møde såfremt formanden, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

§ 12.

Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger. Der kan hæves på kontoen af kassereren og et andet medlem af bestyrelsen, når der meddeles prokura af bestyrelsen.

§ 13.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 14.

Hvis foreningen opløses, skal eventuel formue overgå til lokale formål efter generalforsamlingens beslutning.


Vedtaget på stiftende generalforsamling 23. April 2001
§ 6 ændret på generalforsamlingen 02. April 2003
§ 1 ændret på generalforsamlingen 08. Marts 2007